برگزاری بازدید میدانی از تصفیه فاضلاب خرم آباد توسط خانه محیط زیست دانشگاه لرستان

برگزاری بازدید میدانی از تصفیه فاضلاب خرم آباد توسط خانه محیط زیست دانشگاه لرستان

برگزاری بازدید میدانی از تصفیه فاضلاب خرم آباد توسط خانه محیط زیست دانشگاه لرستان
برگزاری بازدید میدانی از تصفیه فاضلاب خرم آباد توسط خانه محیط زیست دانشگاه لرستان