1402/1/28 دوشنبه کارکرد خانه محیط زیست
کارکرد خانه‌های محیط زیست
بدون جلب مشاركت هدفمند و اثربخش مردم؛ کنشگران و دولت‌ها امكان مديريت مطلوب امور محيط‌زيستي را ندارند. خانه های محیط زیست در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی که تمام افراد حقیقی و حقوقی را ملزم به رعایت و حفظ محیط زیست نموده است، با رویکرد ارتقاء سطح سواد محیط‌زیستی مردم، رشد کیفی محیط زیست منطقه، فراهم شدن بستر معیشت پایدار و جلب مشاركت گسترده و همه‌جانبه تمامي گروه‌هاي اجتماعي و مسئولین محلی و منطقه ای برای برنامه ریزی در حوزه محیط زیست و در نهايت مردمی سازی امور محیط زیستی با تقويت هويت‌هاي محلي و منطقه ای ایجاد شده است. هويت‌هاي محلي مي توانند تعلق خاطر را در مردم محلي نسبت به آن منطقه تقويت نموده و با ساماندهي روابط و مناسبات اجتماعی، منجر به جلب مشاركت مردم براي مديريت فرهنگي و اقتصادي شوند. "خانه محيط‌زيست" با مفهوم محل حضور مردم (در قياس با ادارات كه دولتي هستند)، به دنبال تحقق شعار متعالي "محيط زيست مردم پايه، هوشمند و فناورآنه" است كه مي‌تواند با ايجاد فضايي فرهنگي و پرنشاط، موجبات حضور آگاهانه، داوطلبانه و موثر مردم در عرصه محيط‌زيست را فراهم نموده و به ايجاد زمينه مديريت محلي در حفاظت و بهسازي محيط‌زيست كمك نماید. خانه محیط زیست به مثابه کانون ارائه رهنمون؛ بازوی مشورتی، فکری و ایده پردازی به منظور برون رفت از چالش های محیط زیستی مناطق مختلف عمل خواهد کرد. فعالیت خانه های محیط زیست در نهایت به ارتقا شاخص های عملکردی محیط زیست در ارزیابی های مجامع بین المللی منجر می شود. دستورالعمل خانه‌های محیط زیست به منظور مدیریت و پایش خانه های محیط زیست برای شفاف سازی و تعریف دقیقی از فرایند کار با توجه به تعدد مسئولین در راهبری خانه های محیط زیست و با هدف ایجاد رويه واحدي برای نظارت بر فعالیت خانه های محیط زیست در سراسر کشور تدوین شده است.